Emil Frey ČR Emil Frey  >  Ochrana oznamovatelů

Informace zveřejněné v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „ZOOCH“)

Právní úprava

Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

 
Co je oznámení?

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Oznámením nejsou řádné nebo mimořádné opravné prostředky, žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, námitky, stížnosti podle jiných právních předpisů, žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ani občanskoprávní, obchodněprávní nebo pracovněprávní podání.

 
Kdo může být oznamovatelem?

Každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací. Oznamovateli mohou být zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, stážisté, smluvní dodavatelé zajišťující plnění dodávek, služeb, stavebních prací nebo obdobného plnění a jejich zaměstnanci, případně i zájemci o veřejnou zakázku.

Práce nebo jiná obdobná činnost je definovaná v § 2 odst. 3 ZOOCH jako: závislá práce vykonávána v základním pracovněprávním vztahu, služba, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, plnění úkolů v rámci činností právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, správa svěřenského fondu, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

 
Kdo je povinným subjektem?

Povinným subjektem je společnost Emil Frey ČR, s.r.o., IČ 458 05 270, sídlem Praha 5, Pekařská čp. 638, PSČ 15500 (dále jen „Společnost“), která je povinna zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu.

 
Co se oznamuje?

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

 
Způsoby podání oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

 
Vnitřní oznamovací systém

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě a je oprávněn jej podat písemně i ústně. Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému Společnosti je Katarína Hanzlíková Kudláčová, (dále jen „příslušná osoba“).

K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:

  • schránku pro příjem listinných podání, která je umístěna na recepci příslušné
  • listinné oznámení, které je možné zaslat na adresu Společnosti s označením obálky „Oznámení - neotevírat - výhradně k rukám příslušné osoby“,
  •  
  • e-mailovou adresu protipravu@emilfrey.cz
  •  
  • telefonní linku +420 [607 016 797], po dobu pracovní doby příslušné osoby, tedy každý pracovní den od 9:00 do 17:00 hod.
  •  
  • osobní jednání v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. nebo po předchozí dohodě i jinak.
 

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Externí oznamovací systém

Všichni oznamovatelé bez výjimky se mohou v souvislosti s oznámením obracet na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí oznamovací systém Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů – Oznamovatel (justice.cz), Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti písemně (oznamovatel@msp.justice.cz) či ústně (tel.: 221 997 840) s žádostí o konzultaci v této věci.

Přímé podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz).

 
Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Pište řediteli

Podělte se, prosím, se mnou o své zkušenosti a připomínky k našim službám i pracovníkům Emil Frey ČR, s nimiž jste přišli do kontaktu. Vaše názory jsou pro mne velmi důležité a podnětné.

Dopis k mým rukám můžete proto napsat na tomto odkazu: pište řediteli.

Facebook Emil Frey ČR: Emil Frey, prodejce, Subaru, Toyota, Kia, Suzuki Instagram Emil Frey ČR:Emil Frey, prodejce, Subaru, Toyota, Kia, Suzuki