Emil Frey ČR Emil Frey  >  GDPR

Emil Frey GDPR

Webové stránky www.emilfrey.cz (dále jen „webové stránky“ nebo „stránky“„Správce“).

Před použitím těchto webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto zásady ochrany osobních údajů, protože vysvětlují, jak bude Správce zpracovávat i Vaše osobní údaje při používání stránek. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami.

1. Úvodní informace a vysvětlení základních pojmů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby ve smluvním vztahu se Správcem, a to pouze za stanoveným účelem zpracování.

„Dozorovým úřadem“ se rozumí nezávislý orgán zřízený členským státem Evropské unie, který je pověřen monitorováním uplatňování požadavků na ochranu osobních údajů; v České republice je tímto orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (http://www.uoou.cz).

„Evidencí“ se rozumí jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska.

„Omezením zpracování osobních údajů“ se rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (viz níže subjekt údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

„Příjemcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření na základě zákona, se za příjemce nepovažují.

„Pseudonymizací“ se rozumí zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

„Souhlasem“ se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

„Správcem“ se rozumí společnost Emil Frey ČR, s.r.o., se sídlem Pekařská 638/5, 155 00 Praha 5, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11870.

„Subjektem údajů“ se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

„Výmazem osobních údajů“ se rozumí fyzické zničení nosičů osobních údajů, nebo jejich fyzické vymazání nebo trvalé vyloučení z dalších zpracování.

„Zpracováním osobních údajů“ se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničen.

„Zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

„Zvláštní kategorií osobních údajů“ se rozumí osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

2. Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pouze v rozsahu nutném pro naplnění stanoveného účelu a pouze po dobu nutnou pro jeho dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi.

Základní účely zpracování osobních údajů Správcem jsou:

1.a. Účel zpracování – splnění zákonné povinnosti
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem dodržování povinností uložených příslušným právním předpisem (zejm. na základě účetní a daňové legislativy).

1.b. Účel zpracování – plnění smlouvy
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy, poskytnutí smluvní záruky za jakost, zajištění poskytnutí asistenčních služeb, též za účelem poskytování výhod věrnostního programu. Účel pro konkrétní smlouvu je uveden v rámci takové smlouvy.

1.c. Účel zpracování – ochrana oprávněného zájmu správce
Osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce, např. ochrana internetových stránek před zneužitím, posuzování bonity obchodního partnera aj.

1.d. Účel zpracování – rezervace testovací jízdy
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem ověření totožnosti subjektu údajů před testovací jízdou a kontaktování subjektu údajů s obchodní nabídkou vozu, který subjekt údajů testoval či o jehož testování projevil zájem.

1.e. Účel zpracování – souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1.f. Účel zpracování – dotaz na zákaznický servis
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení položeného dotazu na zákaznický servis pomocí formuláře umístěného na stránkách www.emilfrey.cz. Podle povahy a účelu položeného dotazu může být zpracování založena na plnění smlouvy či provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, příp. na základě konkludentního souhlasu subjektu údajů, který vyjádřil položením svého dotazu, tedy odesláním vyplněného formuláře.

1.g. Účel zpracování – souhlas s pravidly soutěže
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry. V případě získání výhry dává soutěžící navíc souhlas k tomu, aby uveřejnili v hromadných a jiných sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách pořadatele jméno, příjmení a neúplnou adresu bydliště (obec) soutěžícího, to vše po dobu soutěže a dále nejvýše po dobu jednoho roku od skončení soutěže.

Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

1.a. Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, příp. datum narození, státní občanství, číslo průkazu totožnosti, podpis; u subjektu údajů, který je podnikatelem též daňové identifikační číslo nebo identifikační číslo osoby;

1.b. Kontaktní údaje: především doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další podobné informace;

1.c. Údaje o důvěryhodnosti: osobní údaje, které jsou pro Správce – s ohledem na jeho povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně – potřebné k tomu, aby Správce mohl své služby uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik. Charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze poskytované služby.

1.d. Další osobní údaje: číslo bankovního účtu či jiného účtu;

1.e. Technické údaje: IP adresa.

Správce nezpracovává žádné Zvláštní kategorie osobních údajů.

3. Právní titul pro zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje na základě těchto právních titulů:

1.a. Plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;

1.b. Plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;

1.c. Oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

1.d. Souhlas subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Jde-li o zpracování osobních údajů na základě Souhlasu, je tento právní titul nezbytný pro zpracování pro účely marketingu, které zahrnuje zejména:

a.i.1) Nabídku produktů a služeb:
Správce může nabídky produktů a služeb zasílat jen elektronicky, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv zasílaných na mobilní zařízení.

a.i.2) Automatizované zpracování osobních údajů a profilování:
Pro poskytování on-line služeb webové stránky Správce provádí monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k webové stránce. Tento monitoring provádí z bezpečnostních důvodů a pro zamezení podvodům a škodám na počítačových systémech ve smyslu ustanovení recitálu 47 a 49 Nařízení.
Správce provádí za účelem zkvalitnění služeb anonymní monitoring veškerých vyhledávaných výrazů na webové stránce ze strany uživatelů. Tento monitoring provádí Správce bez vazeb na osobní údaje subjektů údajů.
Správce neprovádí žádné automatizované zpracování ani profilování osobních údajů poskytovaných subjekty osobních údajů.

a.i.3) Předávání osobních údajů třetím stranám:
Správce používá k vyhodnocování návštěvnosti webových stránek nástroje třetí strany (např. – Google Analytics – podrobné údaje o této služby jsou k dispozici zde: https://analytics.google.com.).
Souhlas k marketingovým účelům je dobrovolný, je však nezbytný pro poskytování individuálních nabídek produktů a služeb Správce. Bez takto uděleného souhlasu nemůže Správce individuální nabídky poskytovat. Souhlas k marketingovým účelům trvá po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a po dobu následujících 2 let po ukončení tohoto smluvního vztahu nebo do doby odvolání Souhlasu. Souhlas je možné odvolat kdykoli na níže uvedených kontaktních spojeních Správce.

4. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím zaměstnanců Správce a dále prostřednictvím dalších subjektů, zejména pak prostřednictvím marketingových agentur, agentur průzkumu spokojenosti klientů, poskytovatelů IT řešení a softwarů, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů, a také prostřednictvím subjektů, které jsou vůči Správci propojenými osobami.

Tyto subjekty budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle na spolku), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro Správce, a to na základě jeho pokynů).

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

5. Vaše práva v postavení subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo k jejich opravě nebo vymazání (právo být zapomenut/a), právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na zákaz zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování údajů dle čl. 6 (1) písmeno e) nebo f) Nařízení nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu v souladu s platnými právními předpisy, právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, právo podat stížnost u Dozorového orgánu.

Mějte na paměti, že Vaše výše uvedená práva jsou omezena právní úpravou a musí být ze strany Správce splněna jen za určených podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

Bližší specifikace jednotlivých práv subjektu údajů:

a. Právo odvolat souhlas: Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro Správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro Správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy Správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud Správci svědčí jiný právní důvod zpracování. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

b. Právo na přístup k osobním údajům: subjekt údajů má právo získat od Správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

c. Právo na opravu nebo Výmaz, popřípadě Omezení zpracování osobních údajů: subjekt údajů má právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o Výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o Omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

d. Právo na přenositelnost údajů: subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

e. Právo vznést námitku: subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

f. Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování: subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

g. Právo podat stížnost u Dozorového orgánu: subjekt údajů má právo podat stížnost u Dozorového orgánu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Více informací a formulář k podání stížnosti příslušnému Dozorovému orgánu v České republice naleznete na následujícím odkaze: https://www.uoou.cz/chci-podat-stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele/ds-4454/p1=4454.

Chcete-li jakožto subjekt údajů využít některého ze svých výše uvedených práv, kontaktujte prosím Správce na adrese Emil Frey ČR, s.r.o., se sídlem Pekařská 638/5, 155 00 Praha 5, datovou schránkou nebo prostřednictvím e-mailu na gdpr@emilfrey.cz.

Správce poskytne subjektu údajů informace o opatřeních přijatých na žádost podle článků 15 až 22 Nařízení, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Pokud Správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Pokud má Správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 Nařízení, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Informace podle článků 13 a 14 Nařízení a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 Nařízení se poskytují a činí bezplatně. Jsouli žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Správce:
a. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací; nebo
b. odmítnout žádosti vyhovět.

6. Cookies

Tato webová stránka, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace používají „cookies“ pro optimalizaci služeb Správce.
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si uživatelem navštívené webové stránky mohou pamatovat jeho úkony a nastavení, aby nemusel tyto údaje zadávat opakovaně. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Pokud se chcete dozvědět více, je k dispozici mnoho online textů, které problematiku cookies řeší, například zde: http://www.allaboutcookies.org.

Webové stránky používají cookies pro zachování informace o přihlášení registrovaného uživatele webových stránek v internetovém prohlížeči (po dobu do uzavření internetového prohlížeče, max. však po dobu 8 hodin).

Webové stránky také používají cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti, reklamních serverů pro poskytování reklamy). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Respektujeme Vaše soukromí a pracujeme pouze s údaji, ke kterým nám dáte svůj souhlas. Před vstupem na Stránky budete pomocí tzv. Cookies lišty požádání o nastavení souborů Cookies. Tento souhlas můžete nastavit/změnit kliknutím na odkaz „COOKIES“, který je zcela dole v zápatí Stránek. Uživatel může použití souborů cookies zakázat také změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

Automaticky jsou užívány tzv. Funkční/Technické Cookies, tedy Cookies nezbytné pro funkčnost a provoz Stránek.

Všechny ostatní typy Cookies – Analytické a Marketingové/Reklamní Cookies budou využívány pouze v případě, že k tomu poskytnete svůj výslovný souhlas a povolíte je pomocí Cookies lišty, a to buď kliknutím na „Přijmout vše“ či jejich jednotlivým odsouhlasením v Nastavení u dané konkrétní Cookies.

Analytické Cookies – umožňují ukládání dat souvisejících s analýzou (např. měření návštěvnosti, délka návštěvy webové stránky).

Marketingové/Reklamní Cookies – umožňují ukládání dat souvisejících s reklamními a marketingovými účely (např. lepší cílení reklam a přizpůsobení obsahu dle zájmu Uživatele).

Volbou „Odmítnout vše“ budou veškeré Cookies, vyjma Funkčních/Technických Cookies, blokovány. Upozorňujeme, že blokací či omezením některých typů Cookies můžete ovlivnit Vaše používání webu a služeb, které Vám můžeme nabídnout, tj. nebudete moci užívat některé funkce webových stránek.

Udělený souhlas s použitím nefunkčních Cookies, tj. analytických a reklamních/marketingových, můžete kdykoli odvolat či jinak změnit své nastavení Cookies v zápatí Stránky „COOKIES“.

Nejčastěji využívané prohlížeče a informace o jejich nastavení najdete zde:
Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

7. Odkazy na jiné stránky

Správce upozorňuje, že webová stránka může obsahovat odkazy na ostatní internetové stránky Správce nebo internetové stránky jeho partnerů, autorizované prodejce a servisy, stránky sociálních sítí nebo dalších společností spolupracujících se Správcem. Pokud kliknete na takový odkaz, berte prosím na vědomí, že i stránky, na které se přes odkaz dostanete, mají svoje vlastní podmínky užívání, vč. zásad ochrany osobních údajů a využívají různé cookies. Pokud se chystáte tyto stránky navštívit, seznamte se prosím s jejich podmínkami, zásadami a informujte se o jimi využívanými cookies.

Berte prosím na vědomí, že Správce nemůže nést jakoukoli odpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran.

8. Interakce se sociálními sítěmi

8.1 Péče o zákazníky
V rámci péče o zákazníky nás můžete kontaktovat rovněž prostřednictvím sociálních sítí. Například pokud umístíte příspěvek na náš profil na sociální síti, můžeme použít informace v něm obsažené pro vyřešení daného dotazu/problému v prostředí sociální sítě. Abychom byli schopni Vám poskytnout požadované informace, můžeme vás kontaktovat soukromou zprávou nebo si od vás vyžádat přímé kontaktní údaje nebo další detaily k dotazu/problému: jméno, email, VIN vozu, telefonní číslo, adresu, model a rok výroby vozu apod. Tyto informace nikdy nevyužíváme k marketingovým účelům. K nim používáme pouze anonymní údaje.
Prosíme, mějte na paměti, že byste do vaší zprávy neměli umístit žádné citlivé osobní údaje, politické názory, rasové, etnické nebo náboženské názory. Mějte na paměti, že cokoli umístíte na sociální sítě, může být viditelné pro kohokoliv.

8.2 Odkazy na sociální sítě / Plug-iny
Webová stránka může obsahovat odkazy na sociální sítě.
Abychom ochránili vaše osobní údaje, nepoužíváme plug-iny sociálních sítí. Místo toho vkládáme na internetové stránky sociálních sítí HTML odkazy, které umožňují snadné sdílení se sociálními sítěmi. Vložení odkazu zamezuje přímému spojení se servery sociálních sítí. Po kliknutí na odkaz je uživatel nasměrován na příslušnou sociální síť. Na sociální síti jsou některé její funkce, jako např. tlačítko „Sdílej“ nebo „Líbí se“, aktivní pouze po přihlášení do uživatelského účtu na sociální síti.
Pro více informací o účelech zpracování osobních údajů jednotlivými poskytovateli sociálních sítí a pro informace o Vašich právech a možných nastaveních ochrany osobních údajů můžete navštívit následující odkazy:
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/impressum

9. Platnost, účinnost a změny zásad ochrany osobních údajů

Veškeré budoucí změny našich zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této webové stránce. Proto se prosím pravidelně informujte a kontrolujte tuto webovou stránku pro případ změn našich zásad ochrany osobních údajů.

Správce si vyhrazuje právo provádět úpravy a aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů, a to bez předchozího upozornění. Tyto změny jsou pro všechny uživatele těchto webových stránek závazné. Uživatelé těchto webových stránek jsou povinni aktuální znění zásad ochrany osobních údajů pravidelně sledovat před každým připojením k těmto webovým stránkám.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Zásady ochrany osobních údajů byly zveřejněny dne 14. srpna 2023.

10. Kontaktujte nás

V případě potřeby nás můžete kdykoliv kontaktovat na následujících místech:
Adresa: Emil Frey ČR, s.r.o., se sídlem Pekařská 638/5, 155 00 Praha 5
E-mail: gdpr@emilfrey.cz

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Adresa: Emil Frey ČR, s.r.o., se sídlem Pekařská 638/5, 155 00 Praha 5
E-mail: gdpr@emilfrey.cz

Pro kompletní informace o společnosti si prosím přečtěte Právní informace.

Kompletní všeobecné podmínky užití webu www.emilfrey.cz si můžete přečíst ZDE.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář ke stažení zde.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pište řediteli

Podělte se, prosím, se mnou o své zkušenosti a připomínky k našim službám i pracovníkům Emil Frey ČR, s nimiž jste přišli do kontaktu. Vaše názory jsou pro mne velmi důležité a podnětné.

Dopis k mým rukám můžete proto napsat na tomto odkazu: pište řediteli.

Facebook Emil Frey ČR: Emil Frey, Subaru, Toyota, Kia, Suzuki Instagram Emil Frey ČR:Emil Frey, Subaru, Toyota, Kia, Suzuki