Emil Frey ČR Emil Frey  >  Servis a náhradní díly  >  Bezkontaktní příjem vozu - podmínky

Obchodní podmínky pro využívání zařízení pro bezkontaktní servis

Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „obchodní podmínky“) společnosti

Emil Frey ČR, s.r.o.
Pekařská 638/5, Jinonice, 155 00 Praha 5
IČO: 45805270
DIČ: CZ45805270
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 11870
(dále jen jako „Emil Frey ČR, s.r.o.“)

upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Emil Frey ČR, s.r.o., a zákazníkem Emil Frey ČR, s.r.o., při využívání zařízení „bezkontaktní servis“ určeného pro předání/převzetí vozu (vozidla) zákazníka do/od autorizovaného servisu provozovaného Emil Frey ČR, s.r.o.

I. Vymezení pojmů:

a) Zařízením „bezkontaktní servis“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí:
- technické zařízení nainstalované v zabezpečeném areálu servisu Emil Frey ČR, s.r.o., na adrese Pekařská 638/5, Jinonice, 155 00 Praha 5 a
- technické zařízení nainstalované v neoploceném areálu servisu Emil Frey ČR, s.r.o., na adrese Skorkovská 1585, Černý Most, 198 00 Praha 14,
které je uzpůsobeno 24 hodin denně po celý kalendářní rok přijímat vozy zákazníků do autorizovaného servisu provozovaného Emil Frey ČR, s.r.o., a po provedení servisních zásahů na vozech zákazníků tyto vozy vydávat zpět a umožnit zákazníkovi bezhotovostně za provedený servis zaplatit. Zařízení „bezkontaktní servis“ se skládá z jednotlivých menších boxů určených pro uložení potřebných dokumentů a klíčů od servisovaného vozu.

b) Servisem se rozumí autorizovaný servis vozů značky Kia, Toyota, Suzuki, Subaru a ostatních značek, a to veškeré servisní zásahy na vozech těchto značek (servis, oprava).

c) Zákazníkem se rozumí osoba, která předává vůz do servisu provozovaného Emil Frey ČR, s.r.o., prostřednictvím využití zařízení „bezkontaktní servis“ a požaduje po Emil Frey ČR, s.r.o., servis na předaném vozu, tj. provedení díla spočívající v servisním zásahu na vozu, za který se zavazuje zaplatit cenu, nebo vyřízení reklamace.

d) Emil Frey ČR, s.r.o., se rozumí společnost, která je provozovatelem zařízení „bezkontaktní servis“ a vůz takto zákazníkem předaný od něj přebírá. Emil Frey ČR, s.r.o., se zavazuje k vykonání servisu na předaném vozu, tj. k provedení díla, čímž jí vzniká právo na zaplacení ceny díla.

e) Smlouvou o dílo se rozumí závazek mezi zákazníkem a Emil Frey ČR, s.r.o., dle něhož zákazník předal Emil Frey ČR, s.r.o., vůz za účelem servisu a Emil Frey ČR, s.r.o., se zavazuje vůz převzít, vykonat servis dle smlouvy o dílo a zákazníkovi vůz předat, a zákazník se zavazuje vůz po servise převzít a zaplatit Emil Frey ČR, s.r.o., cenu díla.

II. Postup pro využití zařízení „bezkontaktní servis“ zákazníkem za účelem předání vozu do servisu Emil Frey ČR, s.r.o., bez předchozího objednání:

1. V případě, kdy má zákazník zájem vůz předat prostřednictvím zařízení „bezkontaktní servis“, je zákazníkovi takovéto přenechání vozu prostřednictvím zařízení „bezkontaktní servis“ umožněno pouze v případě, že je v daném okamžiku k dispozici volné zařízení „bezkontaktní servis“. Zákazník je v tomto případě oprávněn zařízení „bezkontaktní servis“ využit: (i) kdy hodlá objednat u Emil Frey ČR, s.r.o. servis vozidla nebo (ii) uplatňuje reklamaci vozidla nebo práva z vadného plnění týkající se vozidla.

2. Jestliže je v daném okamžiku k dispozici volné zařízení „bezkontaktní servis“, je zákazníkovi umožněn přístup do zařízení „bezkontaktní servis“ po zadání registrační značky předmětného vozu požadovaného k servisu a telefonního čísla zákazníka. Zákazník je současně povinen do zařízení „bezkontaktní servis“ vložit vyplněný formulář, který získá v zásobníku u zařízení „bezkontaktní servis“.

3. V případě, kdy zákazník hodlá objednat servis vozidla (zejména opce „Pravidelný servis, Servisní oprava“, „Oprava po nehodě“), bude ho oprávněný zaměstnanec Emil Frey ČR, s.r.o., kontaktovat, a to nejpozději do 24 hodin, nejdříve však první pracovní den následující po dni, kdy došlo k postupu zákazníka dle čl. II. odst. 2 těchto obchodních podmínek. V rámci tohoto kontaktu bude stranami vyjasněn rozsah a obsah servisních služeb požadovaných zákazníkem. Následně oprávněný zaměstnanec Emil Frey ČR, s.r.o., zašle na e-mail zákazníka vygenerované číslo zakázky servisu spolu s předběžným rozsahem servisních zásahů na voze včetně předběžné ceny pro odsouhlasení zákazníkem. Vyjádřením souhlasu zákazníka s předběžným rozsahem servisních zásahů na voze a předběžnou cenou servisu (dále jen „Souhlas”) dojde k uzavření příslušné smlouvy o dílo mezi Emil Frey ČR, s.r.o., a zákazníkem a bude ze strany Emil Frey ČR, s.r.o., přikročeno k servisu předmětného vozidla. Zákazník bere na vědomí, že předpokládaná cena servisu je pouze orientační a předběžná. Emil Frey ČR, s.r.o. si vyhrazuje právo po provedení odborné diagnostiky, která je součástí odborného servisního zásahu, stanovit novou cenu servisu vozidla, která reflektuje zjištěný rozsah a povahu vad vozidla, předpokládaný rozsah prací a potřebného materiálu. Emil Frey ČR, s.r.o. si vyhrazuje právo cenu servisu měnit opakovaně, dojde-li ke zjištění neznámých skutečností majících vliv na rozsah servisních prací a potřebného materiálu. Dojde-li ke změně ceny s ohledem na předchozí větu, Emil Frey ČR, s.r.o. si vyžádá souhlas se změnou ceny servisu s odůvodněním určení nové ceny, pokud dále není stanoveno jinak. Odsouhlasí-li zákazník cenu servisu, je zákazník povinen zaplatit Emil Frey ČR, s.r.o. cenu servisu navýšenou o DPH v zákonem stanovené výši. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že konečná cena servisu se od předpokládané nebo stanovené ceny servisu může lišit až o 20 % a uzavřením smlouvy o dílo zákazník výslovně prohlašuje, že takové navýšení ceny servisu akceptoval již okamžikem udělení Souhlasu, bez výhrad s takto navýšenou cenu servisu souhlasí a tuto cenu zaplatí. Zákazník je povinen zaplatit Emil Frey ČR, s.r.o. za provedený servisní zásah naúčtovanou cenu servisu, pokud nepřesáhne předpokládanou cenu o více než 20 %, a to bez povinnosti Emil Frey ČR, s.r.o. účtovanou cenu se zákazníkem dále projednávat a vyžadovat dodatečný souhlas.

4. Pokud nebude zákazník oprávněným zaměstnancem Emil Frey ČR, s.r.o., kontaktován ve stanovené lhůtě dle odst. 3, je zákazník povinen kontaktovat Emil Frey ČR, s.r.o., a to nejpozději do 48 hodin od doby, kdy mělo nejpozději dojít ke kontaktování oprávněným zaměstnancem dle odst. 3. Jinak se odst. 3 užije obdobně.

5. V případě, kdy zákazník uplatňuje reklamaci nebo práva z vadného plnění, je zákazník povinen, nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy došlo k postupu zákazníka dle čl. III. odst. 2 těchto obchodních podmínek, vyplnit na internetových stránkách reklamační formulář. Až tímto okamžikem dochází k uplatnění příslušného nároku zákazníka z titulu odpovědnosti za vady vozidla anebo ze záruční odpovědnosti za vady vozidla.

6. Do doby vyjádření Souhlasu anebo vyplnění a odeslání reklamačního formuláře, se vztah mezi Emil Frey ČR, s.r.o., a zákazníkem řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravujícími skladování (§ 2415 an.). Zákazník není povinen platit skladné, pokud později uzavře smlouvu o dílo na servis vozidla ve smyslu výše uvedených ustanovení, anebo uplatní záruku za jakost či práva z vadného plnění týkajících se vozidla. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde k uzavření smlouvy o dílo týkající se servisu vozidla anebo bude zákazník v prodlení s vyplněním anebo odesláním reklamačního formuláře, je zákazník povinen nejpozději do 48 hodin ode dne obdržení příslušné výzvy Emil Frey ČR, s.r.o. učiněné v jakékoliv formě (telefonická nebo sms-zpráva nebo emailem nebo písemná), vozidlo převzít zpět. V případě, že tak neučiní, vzniká Emil Frey ČR, s.r.o. nárok na smluvní pokutu ve výši 500 Kč denně. Nárok na smluvní pokutu v uvedené výši vzniká Emil Frey ČR, s.r.o. i v případě, že bude zákazník nekontaktní (po uplynutí 48 hodin po pokusu o kontakt), jakož i v případě, že zákazník nevyplní příslušné údaje na formuláři dle odst. 2 výše.

III. Postup pro využití zařízení „bezkontaktní servis“ zákazníkem za účelem převzetí vozu od servisu Emil Frey ČR, s.r.o.:

1. Po ukončení servisu nebo vyřízení reklamace ze strany Emil Frey ČR, s.r.o. (zejména opce „Vyzvednutí vozu ze servisu“) informuje oprávněný zaměstnanec Emil Frey ČR, s.r.o., zákazníka, že na vozidle byl vykonán požadovaný servis včetně případných víceprací. Zákazníkovi je současně sdělena konečná cena za servis, tj. za provedení díla.

2. V případě, že zákazník má zájem na převzetí vozu od servisu Emil Frey ČR, s.r.o., prostřednictvím zařízení „bezkontaktní servis“, tak je zákazníkovi vygenerován PIN kód pro přístup do příslušného boxu zařízení „bezkontaktní servis“ a tento je zákazníkovi zaslán formou SMS na sdělené telefonní číslo.

3. Pro vyzvednutí klíčů od vozu z bezpečnostní schránky pomocí zařízení „bezkontaktní servis“ je zákazník povinen zadat číslo zakázky a obdržený PIN kód na první obrazovce zařízení „bezkontaktní servis“. Následně je zákazníkovi na jeho mobilní telefon zaslána SMS s autorizačním kódem, který musí zákazník zadat do zařízení „bezkontaktní servis“. Bez ověření zákazníka autorizačním kódem nebude přístup do bezpečnostní schránky zařízení „bezkontaktní servis“ umožněn.

4. Zákazník je povinen vůz převzít prostřednictvím zařízení „bezkontaktní servis“ nejpozději do 24 hodin od okamžiku doručení SMS obsahující vygenerovaný PIN kód.

5. Faktura (daňový doklad) vystavená Emil Frey ČR, s.r.o., za servis je dle předchozí dohody se zákazníkem zaslána zákazníkovi emailem nebo předána v písemné podobě spolu s klíči od servisovaného vozu při vyzvednutí servisovaného vozu v zařízení „bezkontaktní servis“.

6. V případě, že zákazník před vyzvednutím servisovaného vozu v zařízení „bezkontaktní servis“ dosud neuhradil příslušnou fakturu (daňový doklad) vystavenou Emil Frey ČR, s.r.o., za servis, je zákazníkovi umožněn přístup do příslušného boxu zařízení „bezkontaktní servis“ až v okamžiku, kdy vystavenou fakturu (daňový doklad) uhradí prostřednictvím platebního terminálu umístěného přímo na zařízení „bezkontaktní servis“.

7. V případě, že zákazník zmešká stanovený termín pro převzetí vozu od servisu Emil Frey ČR, s.r.o., ve smyslu postupu dle čl. III. odst. 2. až 5. shora, tak je zákazníkovi odmítnut jakýkoliv pozdější přístup do zařízení „bezkontaktní servis“ (PIN kód se maže z databáze) a zákazník musí v této situaci kontaktovat servis Emil Frey ČR, s.r.o., a požádat o vygenerování nového PIN kódu.

8. Zákazník je povinen nakládat s PIN kódem a autorizačním kódem s maximální opatrností, tyto údaje nikomu nesdělovat a uchovat v tajnosti. V případě, že zákazník poruší svou povinnost nakládat s těmito údaji opatrně nebo dopustí, byť z nedbalosti, aby k němu získala přístup třetí osoba, nenese Emil Frey ČR, s.r.o., jakoukoli odpovědnost za odcizení / zcizení či poškození vozidla nebo za další škodu způsobenou zákazníkovi v důsledku zpřístupnění těchto údajů třetí osobě.

9. Zákazník tímto bere na vědomí, že převzetí vozu od servisu Emil Frey ČR, s.r.o. může být podmíněno vrácením náhradního vozidla (v případě, že bylo náhradní vozidlo zákazníkovi zapůjčeno), a to v souladu s postupem, jak je stanoven dále v čl. IV odst. 1 těchto podmínek.

IV. Další práva a povinnosti:

1. Zařízení „bezkontaktní servis“ může být taktéž použito pro vrácení náhradního vozidla, a to prostřednictvím opce „Vrácení náhradního vozidla“. Jestliže je v daném okamžiku k dispozici volné zařízení „bezkontaktní servis“, je zákazníkovi umožněn přístup do zařízení „bezkontaktní servis“ po zadání registrační značky předmětného vozu požadovaného k servisu a telefonního čísla zákazníka.

2. Po vložení klíče od vozu do příslušného boxu zařízení „bezkontaktní servis“ je zákazník povinen příslušný box zařízení „bezkontaktní servis“ bezpečně uzavřít a zkontrolovat úplné dovření. Emil Frey ČR, s.r.o., neodpovídá za ztrátu, odcizení / zcizení klíčů od vozu požadovaného k servisu Emil Frey ČR, s.r.o., v případě, že zákazník náležitým způsobem neuzavře příslušný box zařízení „bezkontaktní servis“.

3. Před vložením klíče od vozu požadovaného k servisu Emil Frey ČR, s.r.o., je zákazník povinen tento vůz zaparkovat na označeném parkovacím místě. V případě, že není označené parkovací místo volné, může zákazník zaparkovat vůz na místě v blízkosti zařízení „bezkontaktní servis“.

4. Při převzetí vozu od servisu Emil Frey ČR, s.r.o., je vůz zaparkován v blízkosti zařízení „bezkontaktní servis“.

V. Nebezpečí škody na vozu:

1. Nebezpečí škody na předávaném vozu do servisu Emil Frey ČR, s.r.o., přechází na Emil Frey ČR, s.r.o., okamžikem vyjmutí klíče od vozu požadovaného k servisu oprávněným zaměstnancem Emil Frey ČR, s.r.o., z příslušného boxu zařízení „bezkontaktní servis“. Po předání vozu zákazníkem servisu Emil Frey ČR, s.r.o., je stav vozu před započetím servisních zásahů oprávněným zaměstnancem Emil Frey ČR, s.r.o., zdokumentován (fotograficky či jinak).

2. Nebezpečí škody na přebíraném vozu od servisu Emil Frey ČR, s.r.o., přechází zpět na zákazníka okamžikem, kdy je zákazníkovi umožněno se servisovaným vozem nakládat, tj. vložením klíče od servisovaného vozu do příslušného boxu zařízení „bezkontaktní servis“ k převzetí zákazníkem a odesláním vygenerovaného PIN kódu formou SMS na sdělené telefonní číslo zákazníka. Zákazník je povinen po převzetí servisovaného vozu vůz okamžitě na místě zkontrolovat. V případě zjištění poškození vozu je zákazník povinen okamžitě (bezprostředně po kontrole na místě) tuto skutečnost nahlásit Emil Frey ČR, s.r.o., Za jakékoli později ohlášené poškození vozidla nenese Emil Frey ČR, s.r.o., jakoukoliv odpovědnost.

VI. Zpracování osobních údajů:

1. Zákazník bere na vědomí, že společnost Emil Frey ČR, s.r.o., bude jako správce zpracovávat osobní údaje, které subjekt údajů zadal do zařízení „bezkontaktní servis“, anebo, které vložil na formuláři do bezpečnostní schránky, tj. jméno, příjmení, adresa, email a telefon. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU), tedy zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy. Správce bude oprávněn zejména zpracovávat osobní údaje za účelem řádného plnění práv a povinností, jež souvisí s využíváním služby zařízení „bezkontaktní servis“. Zpracování osobních údajů bude za tímto účelem probíhat po dobu 3 let ode dne skončení účinnosti dané smlouvy.

2.Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://www.emilfrey.cz/gdpr/.

3. Zákazník dále bere na vědomí, že společnost Emil Frey ČR, s.r.o., bude osobní údaje předávat dalším zpracovatelům, zejm. společnosti Payment4U, a.s., IČ 052 56 666, sídlem Fričova 1662/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

VII. Závěrečná ustanovení:

1. Emil Frey ČR, s.r.o., je oprávněna kdykoliv jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. Jakákoliv změna těchto obchodních podmínek vyžaduje písemnou formu.

2. Jestliže není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se vztah ze smlouvy o dílo mezi Emil Frey ČR, s.r.o., a zákazníkem těmito obchodními podmínkami a všeobecnými obchodními podmínkami Emil Frey ČR, s.r.o.. Příslušná ustanovení právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nejsou smlouvou o dílo uzavřenou mezi Emil Frey ČR, s.r.o., a zákazníkem a těmito obchodními podmínkami dotčena a jejich ustanovení se užijí přiměřeně.

3. V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná, přičemž toto neplatné či neúčinné ustanovení je nahrazeno ustanovením, které se svým obsahem co nejvíce přibližuje tomuto neplatnému či neúčinnému ustanovení.

4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. prosince  2023.

Pište řediteli

Podělte se, prosím, se mnou o své zkušenosti a připomínky k našim službám i pracovníkům Emil Frey ČR, s nimiž jste přišli do kontaktu. Vaše názory jsou pro mne velmi důležité a podnětné.

Dopis k mým rukám můžete proto napsat na tomto odkazu: pište řediteli.

Facebook Emil Frey ČR: Emil Frey, prodejce, Subaru, Toyota, Kia, Suzuki Instagram Emil Frey ČR:Emil Frey, prodejce, Subaru, Toyota, Kia, Suzuki